สถิติคนร้อยปี 2007-2011 ในอเมริกา

Print
PDF

ข้อมูลจำนวนคนร้อยปีในประเทศอเมริกานี้ นำมาจากข้อมูลการสำรวจ American Community Survey (ACS) ในช่วงปี 2007-2011

การสำรวจ ACS ประกอบด้วยข้อมูลในเรื่องสถานภาพสมรส การศึกษา การได้รับสวัสดิการทหารผ่านศึก รายได้ และความยากจน ในการสอบถามข้อมูลคนร้อยปีจากการสำรวจนี้ จะมีการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลคนร้อยปีด้วยการสอบถามข้อมูลอายุ 2 ประเภทคือ อายุเต็มปี และวันเดือนปีเกิด

การสำรวจ ACS นับจำนวนศตวรรษิกชนคนร้อยปีได้ 55,000 คน หรือคิดเป็น 0.02% โดยเป็นผู้หญิง 81% และเป็นผู้ชาย 19%

สถานภาพสมรส

ส่วนใหญ่คนร้อยปีอเมริกันจะรายงานว่า มีสถานภาพหม้ายสูงที่สุดคือ 82% ของจำนวนคนร้อยปีทั้งหมด สถานภาพแต่งงานแล้ว 6% หย่าร้าง 4% แยกกันอยู่ 0.4% และอยู่เป็นโสด 7%

คนร้อยปีชายส่วนใหญ่จะมีสัดส่วนการแต่งงานมากกว่าคนร้อยปีหญิง (23% VS 3%) ในขณะที่ 85% ของคนร้อยปีหญิง มีสถานภาพหม้าย ซึ่งมีสัดส่วนมากกว่าคนร้อยปีชายที่มีสถานภาพหม้าย 65% สำหรับร้อยละการอยู่เป็นโสดของคนร้อยปีในชายและหญิงจะมีสัดส่วนเท่ากัน

ระดับการศึกษาสูงสุด

43% ของคนร้อยปีทั้งหมดจบการศึกษาในระดับต่ำกว่ามัธยมศึกษาตอนปลาย ในขณะที่ 27% จบการศึกษาสูงสุดในระดับมัธยมปลาย นอกจากนี้แล้วพบว่า 15% ของคนร้อยปีทั้งหมด จบการศึกษาในระดับปริญญาตรีและสูงกว่า โดยเฉพาะอย่างยิ่งคนร้อยปีชายจะมีการศึกษาที่สูงกว่าคนร้อยปีหญิง (21% VS 14%)

สิทธิทหารผ่านศึก

5% ของคนร้อยปีทั้งหมดได้รับสิทธิทหารผ่านศึก ซึ่งคนร้อยปีชายจะได้รับมากกว่าคนร้อยปีหญิง

รายได้

83% ของคนร้อยปีทั้งหมด ได้รับสวัสดิการสังคมสำหรับผู้สูงอายุ ในขณะที่ 24% ของคนร้อยปีทั้งหมดได้รับเงินบำนาญหลังเกษียณอายุ เมื่อพิจารณาเป็นรายเพศพบว่า คนร้อยปีชายจะมีรายได้จากสวัสดิการสังคมน้อยกว่าหญิง (77% VS 84%) แต่มีรายได้จากเงินบำนาญมากกว่าคนร้อยปีหญิง (30% VS 23%) ทั้งนี้คนร้อยปีชายจะมีรายได้เฉลี่ยจากเงินประกันสังคมอยู่ที่ 13,137$ และจากเงินบำนาญ 17,516$ ในขณะที่คนร้อยปีหญิงมีรายได้เฉลี่ยจากเงินประกันสังคม 11,678$ และจากเงินบำนาญ 12,190$

ความยากจน

17% ของคนร้อยปีทั้งหมดมีความยากจน โดยพบในคนร้อยปีชาย 19% และคนร้อยปีหญิง 17%

อ่านข้อมูลเพิ่มเติมได้จาก http://www.census.gov/prod/2014pubs/acsbr12-18.pdf?eml=gd&utm_medium=email&utm_source=govdelivery