ศตวรรษิกชน

Print
PDF
open
คำว่า ศตวรรษิกชน แปลตรงๆว่าคนที่มีอายุร้อยปีขึ้นไป โดยทุกวันนี้ คำว่า “สังคมสูงวัย” ดูจะเป็นคำที่มีการกล่าวถึงอย่างแพร่หลายทั้งในแวดวงวิชาการและในชีวิตประจำวัน
ข้อมูลจาก สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ระบุว่าอายุคาดเฉลี่ยของคนไทยในปี พ.ศ.2557 อยู่ที่ประมาณ 74 ปี
ในขณะที่ สำนักงานคณะกรรมการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ได้วิเคราะห์สถานะของประเทศด้านสังคม โดยระบุว่าโครงสร้างของประชากรของไทยกำลังเปลี่ยนแปลงเข้าสู่การเป็นสังคมสูงวัย โดยผู้สูงอายุมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นจาก 10.3 ล้านคน หรือร้อยละ 16.2 ในปี พ.ศ.2558 เป็น 20.5 ล้านคน หรือร้อยละ 32.1 ในปี พ.ศ.2583
ตัวเลขดังกล่าวนี้สะท้อนถึงปัญหาในเชิงปริมาณและคุณภาพของประเทศไทยที่ต้องมีการวางแผน พัฒนาประชากรอย่างเป็นระบบและถี่ถ้วน เพื่อรองรับโครงสร้างทางประชากรและสังคมสูงวัย โดยเฉพาะอย่างยิ่งผู้สูงอายุวัยปลาย (อายุ 80 ปีขึ้นไป) ซึ่งมีสัดส่วนและจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างมาก
ในกลุ่มประชากรสูงอายุวัยปลายนี้เองยังมีกลุ่มที่น่าสนใจมากอีกกลุ่มหนึ่ง คือ ผู้มีอายุ 100 ปีขึ้นไป หรือที่เรียกว่า “ศตวรรษิกชน” ในแง่ที่ว่ามีปัจจัยอะไรที่เป็นตัวชี้วัดอันแสดงถึงความยืนยาวของชีวิตของประชากรกลุ่มนี้
จากข้อมูลทะเบียนราษฎรของกระทรวงมหาดไทย ณ เดือนธันวาคม 2557 มี ศตวรรษิกชน สัญชาติไทยที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านทั่วประเทศ จำนวน 23,399 คน
ขณะที่ประเทศที่มีประชากรกลุ่มนี้สูงที่สุดในโลก คือ ญี่ปุ่น จำนวน 61,568 คน นี่เป็นข้อมูล ณ เดือนกันยายน 2558
เรื่องนี้ได้นำมาสู่การศึกษาของ สถาบันวิจัยประชากรและสังคม มหาวิทยาลัยมหิดล ในโครงการ “การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย” โดยร่วมมือกับ กระทรวงมหาดไทย ในการดำเนินการวิจัย
การที่กระทรวงมหาดไทยซึ่งเป็นหน่วยงานหนึ่งที่มีหน้าที่ดูแลประชาชนตั้งแต่เกิดจนตายได้ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้จึงเป็นสิ่งที่น่ายินดี
อีกประการหนึ่งข้อมูลองค์ความรู้เกี่ยวกับสัดส่วนจำนวนประชากรของเมืองไทยก็อยู่ในมือของกระทรวงมหาดไทยอยู่แล้วในรูปแบบของทะเบียนราษฎรทั่วราชอาณาจักร
การค้นหาปัจจัยเหล่านี้จะเป็นส่วนสำคัญในการศึกษาวิเคราะห์แนวโน้มการเปลี่ยนแปลงทางประชากรศาสตร์ของกลุ่มผู้สูงอายุวัยปลาย และจะเป็นแนวทางให้คนรุ่นหลังได้เตรียมตัวมาเป็นผู้สูงวัยที่มีคุณภาพ และมีโอกาสเป็นศตวรรษิกชนผู้มีคุณค่าและศักดิ์ศรีพร้อมสุขภาพดีทั้งกายใจ
นี่เป็นเหตุผลที่ทาง กระทรวงมหาดไทย ตัดสินใจจับมือกับ มหาวิทยาลัยมหิดล มาทำการศึกษาวิจัยศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย
ใครที่มี คุณปู่ คุณย่า คุณตา คุณยาย ไปจนถึง คุณทวด ที่มีอายุเลยหลักร้อยปีขึ้นไปได้โปรดติดต่อแสดงตนต่อทางการเพื่อประโยชน์ของกลุ่ม ศตวรรษิกชน ของท่าน.
“ซี.12”
ที่มา : http://www.thairath.co.th/content/536264