รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559"

Print
PDF

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2559 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากรที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต สำหรับรายงานประจำปีนี้มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในประเด็นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย

ดาวโหลดได้ที่ :

ภาษาไทย สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2559

ฉบับภาษาอังกฤษ http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-548.pdf