วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ( วพวส .) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นทางด้านองค์ความรู้สาขาพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศาสตร์ต่างๆอันเกี่ยวพันกับการดูแลผู้สูงอายุ และมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ และนักวิชาการอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านวิชาการและการเรียนรู้ และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุไทยในที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ตึกอายุรศาสตร์ชั้น 2 ( ภาควิชาอายุรศาสตร์ ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256–4449, 02-652–4232
โทรสาร 02-251–1296