วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารวิถีชีวิต เป็นวารสารราย 3 เดือน ผลิตขึ้นโดยการแปลบางส่วนจากวารสาร AGEWAYS ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดย HelpAge International สำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆได้แก่ โครงการ สุขภาพ การดูแล กิจกรรม งานในชนบท และการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสมาชิก หรือมีข้อแนะนำ โปรดติดต่อ

HelpAge International
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-864–805, 053-221-294

แหล่งข้อมูล: http://www.agingthai.org/page/777