วารสาร

วิถีชีวิต วารสารเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารวิถีชีวิต เป็นวารสารราย 3 เดือน ผลิตขึ้นโดยการแปลบางส่วนจากวารสาร AGEWAYS ภาคภาษาอังกฤษ ซึ่งจัดทำโดย HelpAge International สำนักงานใหญ่

วัตถุประสงค์

เพื่อเป็นสื่อกลาง ในการเผยแพร่ข่าวสาร ความรู้ ในการดำเนินงานเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุในด้านต่างๆได้แก่ โครงการ สุขภาพ การดูแล กิจกรรม งานในชนบท และการฝึกอบรม

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สมัครสมาชิก หรือมีข้อแนะนำ โปรดติดต่อ

HelpAge International
คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 50200
โทรศัพท์ 053-864–805, 053-221-294

แหล่งข้อมูล: http://www.agingthai.org/page/777

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ

Print
PDF

วารสารพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ( วพวส .) เป็นวารสารวิชาการของสมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูลทางวิชาการ งานวิจัย และประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน และบทความต่างๆที่เป็นประโยชน์ โดยเน้นทางด้านองค์ความรู้สาขาพฤฒาวิทยา เวชศาสตร์ผู้สูงอายุ และศาสตร์ต่างๆอันเกี่ยวพันกับการดูแลผู้สูงอายุ และมุ่งที่จะให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ปฏิบัติงานด้านผู้สูงอายุ และนักวิชาการอันจะนำไปสู่ความก้าวหน้าในด้านวิชาการและการเรียนรู้ และจะเป็นประโยชน์แก่ผู้สูงอายุไทยในที่สุด

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่

สมาคมพฤฒาวิทยาและเวชศาสตร์ผู้สูงอายุไทย
ตึกอายุรศาสตร์ชั้น 2 ( ภาควิชาอายุรศาสตร์ ) โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์
ถนนพระราม 4 ปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330
โทรศัพท์ 02-256–4449, 02-652–4232
โทรสาร 02-251–1296

สารสภาผู้สูงอายุ

Print
PDF

นิตยสารราย 2 เดือน

วัตถุประสงค์

เพื่อเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร บทความ ความรู้สำหรับผู้สูงอายุ และผู้สนใจในกิจการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ กับเป็นสื่อกลางของสมาชิกและชมรมผู้สูงอายุต่างๆทั่วประเทศ

จัดทำโดย

กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ ร่วมกับ สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย

ติดต่อ

สภาผู้สูงอายุแห่งประเทศไทย
อาคาร 4 ตึกวังกรมสิงหวิกรมเกรียงไกร ในกรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
ถนนกรุงเกษม เขตป้อมปราบศัตรูพ่าย กรุงเทพฯ 10100
โทรศัพท์ 02–282–7716. 02-281–3199 ต่อ 6213, 6214