ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2561"

Print
PDF

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี พ.ศ. 2561 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การ สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีที่ผ่านมา แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบทที่เน้น เป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำปี พ.ศ. 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำปี พ.ศ. 2558 เน้นเรื่องการอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของ ผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี พ.ศ. 2560 เน้นเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing) สำหรับ รายงานประจำปี พ.ศ. 2561 นี้ มีอรรถบทที่เน้นเรื่องการทำงานของผู้สูงอายุไทย

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-587.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-586.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557"

Print
PDF

covevr 57

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงวัย ของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ มีอรรถบทที่เน้นประเด็นเรื่องผู้สูงอายุกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-520.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-521.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556"

Print
PDF

covevr 56

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานประจำปี 2556 ได้รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ได้เน้นประเด็นเรื่องหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุไทยเป็นเรื่องเด่นประจำปี

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-504.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-505.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558"

Print
PDF

covevr 58

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์ การสูงวัยของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุ ไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ มีอรรถบทที่เน้นประเด็นเรื่อง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Elderly2015-Thai-Final.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-535.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560"

Print
PDF

covevr 60

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่ จัดทำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพื่อเสนอรายงาน สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2560 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การ สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีที่ผ่านมา แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบท ที่เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำปี 2558 เน้นเรื่อง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย สำหรับรายงานประจำปี 2560 มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing)

 

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-560.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-564.pdf