ห้องสมุดศูนย์ฯ

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2557"

Print
PDF

covevr 57

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปี 2557 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การสูงวัย ของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาด ว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ มีอรรถบทที่เน้นประเด็นเรื่องผู้สูงอายุกับ ภัยพิบัติทางธรรมชาติ

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-520.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-521.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2556"

Print
PDF

covevr 56

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานประจำปี 2556 ได้รวบรวมสถิติข้อมูลเพื่อแสดงให้เห็นสถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุไทยในปัจจุบัน และฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย ที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ได้เน้นประเด็นเรื่องหลักประกันรายได้ผู้สูงอายุไทยเป็นเรื่องเด่นประจำปี

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-504.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-505.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2558"

Print
PDF

covevr 58

รายงานฉบับนี้เป็นรายงานประจำปี 2558 ซึ่งได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์ การสูงวัยของประชากรไทยในปัจจุบัน เพื่อแสดงให้เห็นการฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุ ไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต ในรายงานประจำปีนี้ มีอรรถบทที่เน้นประเด็นเรื่อง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Elderly2015-Thai-Final.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-535.pdf

รายงานประจำปี "สถานการณ์ผู้สูงอายุไทย พ.ศ. 2560"

Print
PDF

covevr 60

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทย เป็นรายงานที่คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ (กผส.) มีหน้าที่ จัดทำขึ้นตามที่พระราชบัญญัติผู้สูงอายุ พ.ศ. 2546 ได้กำหนดไว้ในมาตรา 9 (10) เพื่อเสนอรายงาน สถานการณ์เกี่ยวกับผู้สูงอายุของประเทศต่อคณะรัฐมนตรีเป็นประจำทุกปี

คณะกรรมการผู้สูงอายุแห่งชาติ ได้มอบหมายให้มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย (มส.ผส.) ดำเนินการจัดทำรายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี นับตั้งแต่ปี 2549 เป็นต้นมา

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปี 2560 ฉบับนี้ได้รวบรวมสถิติข้อมูลสถานการณ์การ สูงอายุของประชากรไทยในปัจจุบัน และแนวโน้มการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างอายุของประชากร ที่เกิดขึ้นในอดีตเพื่อฉายภาพสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในอนาคต

รายงานสถานการณ์ผู้สูงอายุไทยประจำปีที่ผ่านมา แต่ละฉบับจะมีประเด็นหรืออรรถบท ที่เน้นเป็นพิเศษ เช่น ฉบับประจำปี 2556 มีอรรถบทเน้นเรื่องหลักประกันรายได้ของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2557 เน้นเรื่องผู้สูงอายุกับภัยพิบัติทางธรรมชาติ ฉบับประจำปี 2558 เน้นเรื่อง การอยู่อาศัยของผู้สูงอายุไทย ฉบับประจำปี 2559 เน้นเรื่องสุขภาพอนามัยของผู้สูงอายุไทย สำหรับรายงานประจำปี 2560 มีอรรถบทที่เน้นเป็นพิเศษในเรื่องการสูงวัยอย่างมีพลัง (Active ageing)

 

สามารถดาวโหลดได้ที่

ฉบับภาษาไทย

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-560.pdf

ฉบับภาษาอังกฤษ

http://www.pr.mahidol.ac.th/ipsrbeta/FileUpload/PDF/Report-File-564.pdf

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

Print
PDF

การศึกษาศตวรรษิกชนคนร้อยปีในประเทศไทย

โดย ศ.ดร.ปราโมทย์ ประสาทกุล, รศ.ดร.รศรินทร์ เกรย์, รศ.ดร.ปัทมา ว่าพัฒนวงศ์, ผศ.ดร.จรัมพร โห้ลำยอง, ผศ.ดร.ศุทธิดา ชวนวัน, กาญจนา เทียนลาย, ฤทธิชัย สุทธิเสริม และ สิรินทร์ญา ไข่เขียว

สนใจอ่านงานวิจัย ได้ที่เว็บไซต์ สกว. : http://knowledgefarm.in.th/thai-centenarians-2/