พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ที่มีชันษายืนเกิน100ปี ในราชวงศ์จักรี

Print

pond555

 

ประเทศไทย ประกอบไปด้วย 3 สถาบันหลัก คือ ชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ ซึ่งเป็นสถาบันที่โดดเด่นต่างชาติให้การยอมรับและยกย่อง ประเทศไทยที่มีระบอบการปกครองแบบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข ซึ่งอยู่คู่กับชาวไทยมาเป็นระยะเวลายาวนาน และในปัจจุบันนี้ทุกคนคงทราบกันเป็นอย่างดีว่าอยู่ในช่วงของ ราชวงศ์จักรี ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ภูมิพลอดุลยเดชฯ

หากกล่าวถึงสถาบันกษัตริย์ เมื่อศึกษาลึกลงไปก็จะพบว่า ประกอบไปด้วยพระบรมวงศานุวงศ์มากมาย ซึ่งมีพระอิสริยยศต่างกันไป เช่น

ชั้นเจ้าฟ้า(เจ้าฟ้าชั้นเอก ชั้นโท) ชั้นพระองค์เจ้า(พระเจ้าบรมวงศ์เธอ/พระเจ้าวรวงศ์เธอ/พระวรวงศ์เธอ) ชั้นหม่อมเจ้า

ซึ่งลำดับชั้นพระอิสริยยศที่กล่าวมานั้น ยังต้องใช้คำราชาศัพท์ในการสนทนา ส่วนชั้นหม่อมราชวงศ์ หม่อมหลวง ก็ยังคงเป็นเชื้อพระวงศ์ เพียงแต่ไม่ต้องใช้คำราชาศัพท์ในการสนทนาหากจะกล่าวถึง เชื้อพระวงศ์ หรือ พระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ปรากฏรายพระนามจากมหาสาขาราชสกุล นับได้เป็นพันๆองค์ ซึ่งได้ปรากฏหลักฐานเป็นหนังสือรวบรวมไว้ จากการศึกษารวบรวมข้อมูล ทำให้ทราบได้ว่า ในบรรดาพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า มีหลายองค์ที่มีชันษายืนเกิน 100 ปีที่เรียกว่า ศตวรรษิกชน และหลายพระองค์ที่มีชันษายืนกว่า 90 ปี แต่ในที่นี้ ขอกล่าวถึงเฉพาะพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้า ที่ชันษายืนเกิน100ปี โดยสามารถเรียงลำดับได้ดังนี้

1.หม่อมเจ้าหญิงพงศ์พิศมัย  เกษมสันต์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 23 พฤศจิกายน 2551 ชันษารวม 109 ปี (ชันษายืนที่สุดในบรรดาเชื้อพระวงศ์ทั้งหมด)

pond1

(13 มีนาคม 2442 - 23 พฤศจิกายน 2551)

.............................................................................................

2.หม่อมเจ้าหญิงมารยาตรกัญญา  ดิศกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 11 ธันวาคม 2549 ชันษารวม 104 ปี

pond6

(8เมษายน 2445 - 11 ธันวาคม 2549)

.............................................................................................

3.ท่านหญิงไตรทิพย์สุดา(เกษมสันต์)วิเศษกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 21 มกราคม 2557 ชันษารวม 104 ปี

pond2

(30 มกราคม 2452 - 21 มกราคม 2557)

............................................................................................

4.หม่อมเจ้าหญิงวิมลมาศ  เกษมสันต์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 10 มิถุนายน 2539 ชันษารวม 102 ปี(หม่อมเจ้าองค์แรกในสายรัชกาลที่ 4 ที่มีชันษายืนเกิน 100 ปี)

pond_wimolmas

 

(22 มกราคม 2437 - 10 มิถุนายน 2539)

.........................................................................................

5.หม่อมเจ้าภัคยพันธ์  เกษมสันต์ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2548 ชันษารวม 101 ปี

pond3

(15 มีนาคม 2447 - 25 พฤศจิกายน 2548)

.....................................................................................................

6.หม่อมเจ้าดุลภากร  วรวรรณ สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 30 พฤศจิกายน 2544 ชันษารวม 100 ปี(หม่อมเจ้าชายองค์แรกในราชวงศ์จักรีที่มีชันษายืนเกิน 100 ปี)

pond5

(15 ธันวาคม 2443 - 30 พฤศจิกายน 2544)

...............................................................................................

7.ท่านหญิงอรอำไพ(เกษมสันต์)โกมารกุล ณ นคร สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 4 พฤศจิกายน 2553 ชันษารวม 100 ปี

pond9

(6 กุมภาพันธ์ 2453 - 4 พฤศจิกายน 2553)

...................................................................................................

8.ท่านผู้หญิงสุริยนันทนา(สุริยง)สุจริตกุล สิ้นชีพิตักษัยเมื่อ 4 สิงหาคม 2557 ชันษารวม 100 ปี(หม่อมเจ้าองค์แรกสายรัชกาลที่ 5 ที่มีชันษายืนเกิน 100 ปี)

pond4

(7 สิงหาคม 2456 - 4 สิงหาคม 2557)

............................................................................................


ข้อมูลอ้างอิงจาก

-วิกิพีเดีย

-หนังสือพระอนุวงศ์ชั้นหม่อมเจ้าในราชวงศ์จักรี โดย พลตรีหม่อมราชวงศ์ศุภวัฒน์ เกษมศรีและรัชนี ทรัพย์วิจิตร

-หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าหญิงพงศ์พิศมัย  เกษมสันต์

-หนังสืองานพระราชทานเพลิงศพ หม่อมเจ้าภัคยพันธ์  เกษมสันต์

 

 

 

เรียบเรียง/รวบรวมโดย

ฤทธิชัย  สุทธิเสริม

ศูนย์ศตวรรษิกชน

(8 ตุลาคม 2558)